ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hedera helix L.

 
Araliaceae 17,955 15,467 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix