ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hippophae rhamnoides L.

 
Elaeagnaceae 1,504 1,156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides