ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Humulus lupulus L.

 
Cannabaceae 7,604 6,121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus