ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ilex aquifolium L. LC

 
Aquifoliaceae 11,795 9,498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium