ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Juglans regia L. LC

അക്രോട്ട്
Juglandaceae 9,839 7,470 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia