ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Malus sylvestris Mill. DD

മാലസ് സിൽവെസ്ട്രിസ്
Rosaceae 3,735 2,595 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malus sylvestris
Malus sylvestris
Malus sylvestris
Malus sylvestris