ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ononis aragonensis Asso

 
Fabaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ononis aragonensis
Ononis aragonensis
Ononis aragonensis

Ononis cristata Mill.

 
Fabaceae 242 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ononis cristata
Ononis cristata
Ononis cristata
Ononis cristata

Ononis minutissima L.

 
Fabaceae 548 341 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ononis minutissima
Ononis minutissima
Ononis minutissima
Ononis minutissima

Ononis natrix L.

 
Fabaceae 1,332 861 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ononis natrix
Ononis natrix
Ononis natrix
Ononis natrix

Ononis pusilla L.

 
Fabaceae 143 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ononis pusilla
Ononis pusilla
Ononis pusilla
Ononis pusilla

Ononis spinosa L.

 
Fabaceae 2,673 1,945 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ononis spinosa
Ononis spinosa
Ononis spinosa
Ononis spinosa

Ononis striata Gouan

 
Fabaceae 53 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ononis striata
Ononis striata
Ononis striata
Ononis striata