ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pinus mugo Turra LC

 
Pinaceae 1,915 1,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus mugo
Pinus mugo
Pinus mugo
Pinus mugo

Pinus nigra Arnold LC

 
Pinaceae 1,349 792 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra

Pinus sylvestris L. LC

 
Pinaceae 6,159 4,189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris