ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Pyrus communis L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

പിറസ് കമ്മ്യൂണിസ്
10,054 7,483 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis