ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pyrus communis L. LC

പിറസ് കമ്മ്യൂണിസ്
Rosaceae 5,689 4,311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis