ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Quercus coccifera L. LC

 
Fagaceae 4,442 3,337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera

Quercus ilex L. LC

 
Fagaceae 12,701 9,166 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex

Quercus petraea Liebl. LC

 
Fagaceae 2,459 1,567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus petraea
Quercus petraea
Quercus petraea
Quercus petraea

Quercus pubescens Willd. LC

 
Fagaceae 6,123 4,254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus pubescens
Quercus pubescens
Quercus pubescens
Quercus pubescens