ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Quercus coccifera L. LC

 
Fagaceae 2,893 2,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera

Quercus ilex L. LC

 
Fagaceae 8,729 6,240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex

Quercus petraea Liebl. LC

 
Fagaceae 963 575 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus petraea
Quercus petraea
Quercus petraea
Quercus petraea

Quercus pubescens Willd. LC

 
Fagaceae 4,103 2,790 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus pubescens
Quercus pubescens
Quercus pubescens
Quercus pubescens