ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rosa agrestis Savi

 
Rosaceae 880 576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa agrestis
Rosa agrestis
Rosa agrestis
Rosa agrestis

Rosa arvensis Huds.

റോസ ആർവൻസിസ്
Rosaceae 1,327 1,024 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa arvensis
Rosa arvensis
Rosa arvensis
Rosa arvensis

Rosa blondaeana Ripart ex Déségl.

 
Rosaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa blondaeana
Rosa blondaeana
Rosa blondaeana
Rosa blondaeana

Rosa canina L.

റോസ കാനിന
Rosaceae 16,005 12,763 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa canina
Rosa canina
Rosa canina
Rosa canina

Rosa coriifolia Fr.

 
Rosaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa coriifolia
Rosa coriifolia
Rosa coriifolia
Rosa coriifolia

Rosa corymbifera Borkh.

 
Rosaceae 167 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa corymbifera
Rosa corymbifera
Rosa corymbifera
Rosa corymbifera

Rosa dumalis Bechst.

 
Rosaceae 23 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa dumalis
Rosa dumalis
Rosa dumalis
Rosa dumalis

Rosa elliptica Tausch

 
Rosaceae 35 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa elliptica
Rosa elliptica
Rosa elliptica
Rosa elliptica

Rosa ferruginea Vill.

 
Rosaceae 365 249 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa ferruginea
Rosa ferruginea
Rosa ferruginea
Rosa ferruginea

Rosa micrantha Borrer ex Sm.

 
Rosaceae 272 182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa micrantha
Rosa micrantha
Rosa micrantha
Rosa micrantha

Rosa pendulina L. LC

 
Rosaceae 2,676 2,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa pendulina
Rosa pendulina
Rosa pendulina
Rosa pendulina

Rosa pouzinii Tratt.

 
Rosaceae 110 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa pouzinii
Rosa pouzinii
Rosa pouzinii
Rosa pouzinii

Rosa rubiginosa L.

റോസ റൂബിജിനോസ
Rosaceae 1,530 1,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa

Rosa sicula Tratt.

 
Rosaceae 7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa sicula
Rosa sicula
Rosa sicula
Rosa sicula

Rosa squarrosa (Rau) Boreau

 
Rosaceae 24 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa squarrosa
Rosa squarrosa
Rosa squarrosa
Rosa squarrosa

Rosa tomentosa Sm.

 
Rosaceae 161 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa tomentosa
Rosa tomentosa
Rosa tomentosa
Rosa tomentosa

Rosa villosa L.

 
Rosaceae 344 220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa villosa
Rosa villosa
Rosa villosa
Rosa villosa

Rosa vosagiaca Desp.

 
Rosaceae 189 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa vosagiaca
Rosa vosagiaca
Rosa vosagiaca
Rosa vosagiaca

Rosa x andegavensis Bastard

 
Rosaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa x andegavensis
Rosa x andegavensis
Rosa x andegavensis
Rosa x andegavensis