ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sambucus ebulus L.

 
Adoxaceae 5,086 3,778 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sambucus ebulus
Sambucus ebulus
Sambucus ebulus
Sambucus ebulus

Sambucus nigra L. LC

സാംബുകസ് നൈഗ്ര
Adoxaceae 19,688 15,524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra

Sambucus racemosa L. LC

 
Adoxaceae 4,017 3,093 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sambucus racemosa
Sambucus racemosa
Sambucus racemosa
Sambucus racemosa