ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Viburnum lantana L.

 
Adoxaceae 8,005 6,152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viburnum lantana
Viburnum lantana
Viburnum lantana
Viburnum lantana

Viburnum tinus L. LC

 
Adoxaceae 12,265 9,560 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viburnum tinus
Viburnum tinus
Viburnum tinus
Viburnum tinus