ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hedera

Hedera

17,135 14,821 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Plerandra

Plerandra

255 224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Polyscias

Polyscias

1,062 900 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Schefflera

Schefflera

5,346 4,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Trevesia

Trevesia

13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1