ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave

Agave

6,759 5,970 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Asparagus

Asparagus

5,948 4,978 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aspidistra

Aspidistra

614 547 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chlorophytum

Chlorophytum

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cordyline

Cordyline

2,582 2,309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dracaena

Dracaena

8,299 7,395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Furcraea

Furcraea

367 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nolina

Nolina

1,211 993 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ornithogalum

Ornithogalum

53 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Polianthes

Polianthes

92 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sansevieria

Sansevieria

8,055 7,684 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Yucca

Yucca

3,633 3,042 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2