ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cephalocereus

Cephalocereus

41 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Echinocactus

Echinocactus

1,257 1,158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Epiphyllum

Epiphyllum

1,340 1,201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hylocereus

Hylocereus

1,264 1,081 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melocactus

Melocactus

108 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Opuntia

Opuntia

99 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pereskia

Pereskia

215 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Selenicereus

Selenicereus

15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1