ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calophyllum

Calophyllum

270 162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clusia

Clusia

12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Garcinia

Garcinia

153 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2