ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Callisia

Callisia

1,441 1,340 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Commelina

Commelina

551 406 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dichorisandra

Dichorisandra

255 216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tradescantia

Tradescantia

10,331 9,300 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4