ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Benincasa

Benincasa

47 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Citrullus

Citrullus

1,656 1,434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coccinia

Coccinia

617 401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cucumis

Cucumis

5,230 4,383 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cucurbita

Cucurbita

4,265 3,397 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lagenaria

Lagenaria

508 388 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Luffa

Luffa

191 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Momordica

Momordica

1,420 1,041 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sechium

Sechium

662 521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trichosanthes

Trichosanthes

141 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1