ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Benincasa

Benincasa

40 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Citrullus

Citrullus

1,157 1,016 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coccinia

Coccinia

480 303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cucumis

Cucumis

3,776 3,181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cucurbita

Cucurbita

3,652 2,913 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lagenaria

Lagenaria

345 266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Luffa

Luffa

130 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Momordica

Momordica

1,110 788 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sechium

Sechium

499 383 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trichosanthes

Trichosanthes

96 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1