ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrodictyum

Abrodictyum

20 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Crepidomanes

Crepidomanes

22 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Didymoglossum

Didymoglossum

9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hymenophyllum

Hymenophyllum

24 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Polyphlebium

Polyphlebium

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Vandenboschia

Vandenboschia

9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1