ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Artocarpus

Artocarpus

1,306 844 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Broussonetia

Broussonetia

2,471 1,795 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ficus

Ficus

28,523 23,643 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Morus

Morus

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pseudomorus

Pseudomorus

9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1