ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Artocarpus

Artocarpus

983 610 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Broussonetia

Broussonetia

1,927 1,363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ficus

Ficus

21,648 17,955 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Morus

Morus

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pseudomorus

Pseudomorus

12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1