ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Callistemon

Callistemon

7,105 5,972 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Corymbia

Corymbia

135 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eucalyptus

Eucalyptus

2,616 1,876 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Eugenia

Eugenia

1,216 927 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Feijoa

Feijoa

1,781 1,433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melaleuca

Melaleuca

169 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Metrosideros

Metrosideros

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pimenta

Pimenta

22 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Psidium

Psidium

2,019 1,401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Syzygium

Syzygium

1,704 977 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5