ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Boerhavia

Boerhavia

155 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bougainvillea

Bougainvillea

11,075 9,599 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Mirabilis

Mirabilis

8,894 7,552 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pisonia

Pisonia

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1