ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Marion Brault-Paolantoni
Marion Brault-Paolantoni 2 ഡിസം. 2022

Calathea lutea (Aubl.) E.Mey. ex Schult.

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
Joëlle Folliet
Joëlle Folliet 2 ഡിസം. 2022

Solanum betaceum Cav.

മരത്തക്കാളി Solanaceae

Solanum betaceum ഫലം
fruit
Gilles BELLER
Gilles BELLER 25 നവം. 2022

Morinda citrifolia L.

മഞ്ഞപ്പാവുട്ട Rubiaceae

Morinda citrifolia ഫലം
fruit
Loading...