ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br.

 
Aizoaceae 3,861 3,355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze

 
Aizoaceae 487 370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides