ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 560 363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson

 
Amaranthaceae 484 370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

 
Amaranthaceae 1,096 941 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv.

 
Amaranthaceae 204 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. LC

 
Amaranthaceae 192 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae 1,165 948 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

 
Amaranthaceae 58 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 717 514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus spinosus L.

മുള്ളൻ ചീര
Amaranthaceae 814 668 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus tricolor L.

മധുരച്ചീര
Amaranthaceae 454 414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor

Amaranthus viridis L.

 
Amaranthaceae 649 517 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis

Celosia argentea L. LC

മയിലോശിക
Amaranthaceae 6,064 5,251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celosia argentea
Celosia argentea
Celosia argentea
Celosia argentea

Cyathula prostrata (L.) Blume

 
Amaranthaceae 44 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

കാട്ടയമോദകം
Amaranthaceae 574 376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides

Gomphrena globosa L.

വാടാർമല്ലി
Amaranthaceae 1,701 1,406 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa

Iresine herbstii Hook.

 
Amaranthaceae 1,794 1,658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii