ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Annona cherimola Mill. LC

ചെറിമോയ
Annonaceae 397 325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L. LC

കാട്ടാത്ത
Annonaceae 152 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Annona muricata L. LC

മുള്ളാത്ത
Annonaceae 610 444 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Annona reticulata L. LC

ആത്ത
Annonaceae 114 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata

Annona squamosa L. LC

സീതപ്പഴം
Annonaceae 563 435 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa

Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari

 
Annonaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson LC

 
Annonaceae 256 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cananga odorata
Cananga odorata
Cananga odorata
Cananga odorata

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

 
Annonaceae 47 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa