ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hedera helix L.

 
Araliaceae 21,711 18,505 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix

Polyscias fruticosa (L.) Harms

 
Araliaceae 658 572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyscias fruticosa
Polyscias fruticosa
Polyscias fruticosa
Polyscias fruticosa

Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey

 
Araliaceae 553 475 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei
Polyscias guilfoylei
Polyscias guilfoylei
Polyscias guilfoylei

Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg

 
Araliaceae 829 681 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyscias scutellaria
Polyscias scutellaria
Polyscias scutellaria
Polyscias scutellaria

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms LC

 
Araliaceae 2,082 1,719 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla

Schefflera arboricola (Hayata) Merr.

കുള്ളൻ കുടമരം
Araliaceae 6,167 5,378 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera arboricola
Schefflera arboricola
Schefflera arboricola
Schefflera arboricola

Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. LC

 
Araliaceae 29 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trevesia palmata
Trevesia palmata
Trevesia palmata
Trevesia palmata