ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Deparia petersenii (Kunze) M.Kato

 
Athyriaceae 35 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii

Diplazium proliferum (Lam.) Kaulf.

 
Athyriaceae 13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Diplazium proliferum
Diplazium proliferum
Diplazium proliferum
Diplazium proliferum