ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Berberis aquifolium Pursh

 
Berberidaceae 8,848 7,312 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium

Nandina domestica Thunb.

 
Berberidaceae 3,012 2,376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nandina domestica
Nandina domestica
Nandina domestica
Nandina domestica