ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bixa orellana L. LC

കുരങ്ങുമഞ്ഞൾ
Bixaceae 562 336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. LC

 
Bixaceae 151 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium
Cochlospermum vitifolium
Cochlospermum vitifolium
Cochlospermum vitifolium