ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cerastium fontanum Baumg.

 
Caryophyllaceae 2,222 1,645 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum

Dianthus barbatus L.

 
Caryophyllaceae 7,537 6,727 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dianthus barbatus
Dianthus barbatus
Dianthus barbatus
Dianthus barbatus

Dianthus chinensis L.

 
Caryophyllaceae 1,042 963 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dianthus chinensis
Dianthus chinensis
Dianthus chinensis
Dianthus chinensis

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult.

പിപ്പിലി
Caryophyllaceae 175 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Drymaria cordata
Drymaria cordata
Drymaria cordata
Drymaria cordata

Silene gallica L.

 
Caryophyllaceae 1,155 763 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica