ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Callisia repens (Jacq.) L.

 
Commelinaceae 1,983 1,841 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callisia repens
Callisia repens
Callisia repens
Callisia repens

Commelina benghalensis L. LC

കാനവാഴ
Commelinaceae 421 311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis

Commelina diffusa Burm.f. LC

വാഴപ്പടത്തി
Commelinaceae 267 209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa

Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan

 
Commelinaceae 396 321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora
Dichorisandra thyrsiflora
Dichorisandra thyrsiflora
Dichorisandra thyrsiflora

Geogenanthus poeppigii (Miq.) Faden

 
Commelinaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geogenanthus poeppigii
Geogenanthus poeppigii
Geogenanthus poeppigii

Tradescantia fluminensis Vell.

 
Commelinaceae 4,234 3,737 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tradescantia fluminensis
Tradescantia fluminensis
Tradescantia fluminensis
Tradescantia fluminensis

Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt

 
Commelinaceae 5,405 4,897 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tradescantia pallida
Tradescantia pallida
Tradescantia pallida
Tradescantia pallida

Tradescantia spathacea Sw.

 
Commelinaceae 3,235 2,998 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tradescantia spathacea
Tradescantia spathacea
Tradescantia spathacea
Tradescantia spathacea

Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse

 
Commelinaceae 235 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tradescantia zebrina
Tradescantia zebrina
Tradescantia zebrina
Tradescantia zebrina