ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum.

 
Costaceae 40 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tapeinochilos ananassae
Tapeinochilos ananassae
Tapeinochilos ananassae
Tapeinochilos ananassae