ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.

 
Cucurbitaceae 40 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 
Cucurbitaceae 1,068 933 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus

Coccinia grandis (L.) Voigt

 
Cucurbitaceae 423 260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coccinia grandis
Coccinia grandis
Coccinia grandis
Coccinia grandis

Cucumis anguria L.

 
Cucurbitaceae 94 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucumis anguria
Cucumis anguria
Cucumis anguria
Cucumis anguria

Cucumis melo L.

തയ്ക്കുമ്പളം
Cucurbitaceae 1,225 1,013 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucumis melo
Cucumis melo
Cucumis melo
Cucumis melo

Cucumis sativus L.

വെള്ളരി
Cucurbitaceae 2,236 1,886 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucumis sativus
Cucumis sativus
Cucumis sativus
Cucumis sativus

Cucurbita pepo L. LC

 
Cucurbitaceae 3,572 2,839 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

 
Cucurbitaceae 332 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria

Luffa acutangula (L.) Roxb.

 
Cucurbitaceae 91 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luffa acutangula
Luffa acutangula
Luffa acutangula
Luffa acutangula

Luffa aegyptiaca Mill.

 
Cucurbitaceae 15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca

Momordica charantia L.

പാവല്‍
Cucurbitaceae 978 685 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia

Sechium edule (Jacq.) Sw.

 
Cucurbitaceae 446 341 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule

Trichosanthes cucumerina L.

പടവലങ്ങ
Cucurbitaceae 99 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina