ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.

 
Cucurbitaceae 47 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 
Cucurbitaceae 1,656 1,434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus

Coccinia grandis (L.) Voigt

 
Cucurbitaceae 617 401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coccinia grandis
Coccinia grandis
Coccinia grandis
Coccinia grandis

Cucumis anguria L.

 
Cucurbitaceae 126 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucumis anguria
Cucumis anguria
Cucumis anguria
Cucumis anguria

Cucumis melo L.

 
Cucurbitaceae 1,967 1,599 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucumis melo
Cucumis melo
Cucumis melo
Cucumis melo

Cucumis sativus L.

 
Cucurbitaceae 3,137 2,682 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucumis sativus
Cucumis sativus
Cucumis sativus
Cucumis sativus

Cucurbita pepo L. LC

 
Cucurbitaceae 4,265 3,397 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

 
Cucurbitaceae 508 388 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria

Luffa acutangula (L.) Roxb.

 
Cucurbitaceae 150 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luffa acutangula
Luffa acutangula
Luffa acutangula
Luffa acutangula

Luffa aegyptiaca Mill.

 
Cucurbitaceae 41 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca

Momordica charantia L.

 
Cucurbitaceae 1,420 1,041 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia

Sechium edule (Jacq.) Sw.

 
Cucurbitaceae 662 521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule

Trichosanthes cucumerina L.

 
Cucurbitaceae 141 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina