ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achimenes grandiflora (Schiede) DC.

 
Gesneriaceae 33 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora

Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne.

കമ്മൽച്ചെടി
Gesneriaceae 478 390 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella
Chrysothemis pulchella
Chrysothemis pulchella
Chrysothemis pulchella

Columnea gloriosa Sprague

 
Gesneriaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Columnea gloriosa
Columnea gloriosa
Columnea gloriosa

Episcia cupreata (Hook.) Hanst.

 
Gesneriaceae 1,161 1,067 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Episcia cupreata
Episcia cupreata
Episcia cupreata
Episcia cupreata

Gloxinia perennis (L.) Fritsch

 
Gesneriaceae 56 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis

Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern

 
Gesneriaceae 364 327 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa