ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clerodendrum buchananii (Roxb.) Walp.

 
Lamiaceae 26 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clerodendrum buchananii
Clerodendrum buchananii
Clerodendrum buchananii
Clerodendrum buchananii

Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. LC

 
Lamiaceae 125 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clerodendrum chinense
Clerodendrum chinense
Clerodendrum chinense
Clerodendrum chinense

Clerodendrum indicum (L.) Kuntze

 
Lamiaceae 87 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clerodendrum indicum
Clerodendrum indicum
Clerodendrum indicum
Clerodendrum indicum

Clerodendrum paniculatum L.

കൃഷ്ണകിരീടം
Lamiaceae 273 199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum
Clerodendrum paniculatum
Clerodendrum paniculatum
Clerodendrum paniculatum

Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr. LC

 
Lamiaceae 173 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clerodendrum quadriloculare
Clerodendrum quadriloculare
Clerodendrum quadriloculare
Clerodendrum quadriloculare

Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex C.Morren

 
Lamiaceae 66 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum
Clerodendrum speciosissimum
Clerodendrum speciosissimum
Clerodendrum speciosissimum

Clerodendrum thomsoniae Balf.

 
Lamiaceae 111 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae
Clerodendrum thomsoniae
Clerodendrum thomsoniae
Clerodendrum thomsoniae

Clerodendrum x speciosum Dombrain

 
Lamiaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clerodendrum x speciosum
Clerodendrum x speciosum
Clerodendrum x speciosum

Clinopodium alpinum (L.) Kuntze

 
Lamiaceae 1,363 1,024 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clinopodium alpinum
Clinopodium alpinum
Clinopodium alpinum
Clinopodium alpinum

Holmskioldia sanguinea Retz.

 
Lamiaceae 239 151 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea
Holmskioldia sanguinea
Holmskioldia sanguinea
Holmskioldia sanguinea

Hyptis capitata Jacq.

മിഠായിച്ചെടി
Lamiaceae 35 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hyptis capitata
Hyptis capitata
Hyptis capitata
Hyptis capitata

Hyptis mutabilis (Rich.) Briq.

 
Lamiaceae 18 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hyptis mutabilis
Hyptis mutabilis
Hyptis mutabilis
Hyptis mutabilis

Hyptis pectinata (L.) Poit.

 
Lamiaceae 13 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hyptis pectinata
Hyptis pectinata
Hyptis pectinata
Hyptis pectinata

Lavandula stoechas L.

 
Lamiaceae 4,064 3,423 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lavandula stoechas
Lavandula stoechas
Lavandula stoechas
Lavandula stoechas

Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.

 
Lamiaceae 225 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia
Leonotis nepetifolia
Leonotis nepetifolia
Leonotis nepetifolia

Leonurus sibiricus L.

 
Lamiaceae 146 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leonurus sibiricus
Leonurus sibiricus
Leonurus sibiricus
Leonurus sibiricus

Mentha arvensis L. LC

 
Lamiaceae 1,551 1,216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mentha arvensis
Mentha arvensis
Mentha arvensis
Mentha arvensis

Mentha spicata L. LC

 
Lamiaceae 5,362 4,626 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mentha spicata
Mentha spicata
Mentha spicata
Mentha spicata

Mentha x piperita L.

 
Lamiaceae 615 521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mentha x piperita
Mentha x piperita
Mentha x piperita
Mentha x piperita

Ocimum basilicum L.

ബേസിൽ
Lamiaceae 6,461 5,906 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ocimum basilicum
Ocimum basilicum
Ocimum basilicum
Ocimum basilicum

Ocimum gratissimum L.

കാട്ടുതുളസി
Lamiaceae 227 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ocimum gratissimum
Ocimum gratissimum
Ocimum gratissimum
Ocimum gratissimum

Ocimum tenuiflorum L.

തുളസി
Lamiaceae 338 257 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum
Ocimum tenuiflorum
Ocimum tenuiflorum
Ocimum tenuiflorum

Origanum majorana L.

 
Lamiaceae 1,928 1,662 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Origanum majorana
Origanum majorana
Origanum majorana
Origanum majorana

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.

 
Lamiaceae 2,363 2,076 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus
Plectranthus amboinicus
Plectranthus amboinicus
Plectranthus amboinicus

Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.

 
Lamiaceae 8,793 7,978 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides
Plectranthus scutellarioides
Plectranthus scutellarioides
Plectranthus scutellarioides

Plectranthus verticillatus (L.f.) Druce

 
Lamiaceae 1,288 1,162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plectranthus verticillatus
Plectranthus verticillatus
Plectranthus verticillatus
Plectranthus verticillatus

Rosmarinus officinalis L.

 
Lamiaceae 10,799 9,336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis
Rosmarinus officinalis
Rosmarinus officinalis
Rosmarinus officinalis

Rotheca myricoides (Hochst.) Steane & Mabb. LC

 
Lamiaceae 277 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rotheca myricoides
Rotheca myricoides
Rotheca myricoides
Rotheca myricoides

Salvia farinacea Benth.

 
Lamiaceae 2,639 2,144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salvia farinacea
Salvia farinacea
Salvia farinacea
Salvia farinacea

Salvia occidentalis Sw.

 
Lamiaceae 23 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salvia occidentalis
Salvia occidentalis
Salvia occidentalis
Salvia occidentalis

Salvia officinalis L. LC

 
Lamiaceae 6,779 5,750 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salvia officinalis
Salvia officinalis
Salvia officinalis
Salvia officinalis

Satureja hortensis L.

 
Lamiaceae 535 448 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Satureja hortensis
Satureja hortensis
Satureja hortensis
Satureja hortensis

Tectona grandis L.f.

 
Lamiaceae 147 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tectona grandis
Tectona grandis
Tectona grandis
Tectona grandis

Thymus serpyllum L.

 
Lamiaceae 4,838 4,002 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thymus serpyllum
Thymus serpyllum
Thymus serpyllum
Thymus serpyllum

Thymus vulgaris L. LC

 
Lamiaceae 5,947 5,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thymus vulgaris
Thymus vulgaris
Thymus vulgaris
Thymus vulgaris

Vitex trifolia L.

കരിനൊച്ചി
Lamiaceae 225 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vitex trifolia
Vitex trifolia
Vitex trifolia
Vitex trifolia

Volkameria inermis L.

പുഴമുല്ല
Lamiaceae 76 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Volkameria inermis
Volkameria inermis
Volkameria inermis
Volkameria inermis