ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 976 828 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik.

 
Malvaceae 40 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 151 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abroma augusta (L.) L.f.

 
Malvaceae 32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 205 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 60 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 162 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.

 
Malvaceae 63 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,350 1,839 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 438 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Alcea rosea L.

 
Malvaceae 11,988 9,929 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea

Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq.

 
Malvaceae 25 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byttneria aculeata
Byttneria aculeata
Byttneria aculeata
Byttneria aculeata

Byttneria catalpifolia Jacq.

 
Malvaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. LC

പഞ്ഞിമരം
Malvaceae 867 528 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra

Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. LC

 
Malvaceae 29 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida

Commersonia bartramia (L.) Merr. LC

 
Malvaceae 29 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commersonia bartramia
Commersonia bartramia
Commersonia bartramia
Commersonia bartramia

Dombeya x cayeuxii André

 
Malvaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya x cayeuxii
Dombeya x cayeuxii
Dombeya x cayeuxii
Dombeya x cayeuxii

Durio zibethinus L.

ഡുറിയാൻ
Malvaceae 141 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus

Gossypium barbadense L. LC

 
Malvaceae 70 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense

Gossypium hirsutum L. VU

 
Malvaceae 351 254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum

Grewia occidentalis L. LC

 
Malvaceae 213 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis

Guazuma ulmifolia Lam. LC

കാട്ടുരുദ്രാക്ഷം
Malvaceae 189 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Heritiera littoralis Aiton LC

 
Malvaceae 33 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heritiera littoralis
Heritiera littoralis
Heritiera littoralis
Heritiera littoralis

Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern

 
Malvaceae 390 318 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella

Hibiscus heterophyllus Vent. LC

 
Malvaceae 15 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus

Hibiscus mutabilis L.

ചേഞ്ച് റോസ്
Malvaceae 866 638 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis

Hibiscus rosa-sinensis L.

ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി
Malvaceae 16,809 14,405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f.

 
Malvaceae 457 386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus

Hibiscus syriacus L.

 
Malvaceae 18,032 14,646 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus

Hibiscus tiliaceus L. LC

 
Malvaceae 720 455 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus

Hibiscus vitifolius L.

 
Malvaceae 28 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius

Kleinhovia hospita L. LC

പപ്പടമരം
Malvaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita

Malachra alceifolia Jacq.

 
Malvaceae 53 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia

Malachra capitata (L.) L.

 
Malvaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke

 
Malvaceae 431 303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum

Malvaviscus arboreus Cav. LC

മൊട്ടുചെമ്പരത്തി
Malvaceae 1,100 819 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus

Malvaviscus penduliflorus DC.

 
Malvaceae 26 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus

Melochia odorata L.f. LC

 
Malvaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melochia odorata
Melochia odorata
Melochia odorata
Melochia odorata

Melochia pyramidata L. LC

 
Malvaceae 112 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. LC

ബാൽസ
Malvaceae 122 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale

Pachira aquatica Aubl. LC

 
Malvaceae 1,741 1,440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica

Pavonia strictiflora Hook.

 
Malvaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pavonia strictiflora
Pavonia strictiflora
Pavonia strictiflora
Pavonia strictiflora

Sida acuta Burm.f.

മലങ്കുറുന്തോട്ടി
Malvaceae 400 273 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida acuta
Sida acuta
Sida acuta
Sida acuta

Sida cordifolia L.

വെള്ളൂരം
Malvaceae 99 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida cordifolia
Sida cordifolia
Sida cordifolia
Sida cordifolia

Sida fallax Walp.

 
Malvaceae 26 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida fallax
Sida fallax
Sida fallax
Sida fallax

Sida rhombifolia L.

ആനക്കുറുന്തോട്ടി
Malvaceae 493 309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia

Sida spinosa L.

 
Malvaceae 133 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida spinosa
Sida spinosa
Sida spinosa
Sida spinosa

Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell

 
Malvaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sidastrum paniculatum
Sidastrum paniculatum
Sidastrum paniculatum
Sidastrum paniculatum
Loading...