ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 748 652 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik.

 
Malvaceae 32 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 84 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abroma augusta (L.) L.f.

 
Malvaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 135 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 99 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 115 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.

 
Malvaceae 54 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,792 1,395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 353 202 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Alcea rosea L.

 
Malvaceae 9,287 7,698 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea

Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq.

 
Malvaceae 24 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byttneria aculeata
Byttneria aculeata
Byttneria aculeata
Byttneria aculeata

Byttneria catalpifolia Jacq.

 
Malvaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia

Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth LR/nt

 
Malvaceae 7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cavanillesia platanifolia
Cavanillesia platanifolia
Cavanillesia platanifolia
Cavanillesia platanifolia

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. LC

പഞ്ഞിമരം
Malvaceae 641 383 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra

Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. LC

 
Malvaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida

Commersonia bartramia (L.) Merr. LC

 
Malvaceae 16 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commersonia bartramia
Commersonia bartramia
Commersonia bartramia
Commersonia bartramia

Dombeya x cayeuxii André

 
Malvaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya x cayeuxii
Dombeya x cayeuxii
Dombeya x cayeuxii
Dombeya x cayeuxii

Durio zibethinus L.

ഡുറിയാൻ
Malvaceae 119 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus

Gossypium barbadense L. LC

 
Malvaceae 58 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense

Gossypium hirsutum L. VU

 
Malvaceae 242 182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum

Grewia occidentalis L. LC

 
Malvaceae 152 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis

Guazuma ulmifolia Lam. LC

കാട്ടുരുദ്രാക്ഷം
Malvaceae 109 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Heritiera littoralis Aiton LC

 
Malvaceae 25 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heritiera littoralis
Heritiera littoralis
Heritiera littoralis
Heritiera littoralis

Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern

 
Malvaceae 281 226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella

Hibiscus heterophyllus Vent. LC

 
Malvaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus

Hibiscus mutabilis L.

ചേഞ്ച് റോസ്
Malvaceae 618 442 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis

Hibiscus rosa-sinensis L.

ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി
Malvaceae 13,417 11,480 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f.

 
Malvaceae 315 267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus

Hibiscus syriacus L.

 
Malvaceae 14,350 11,568 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus

Hibiscus tiliaceus L. LC

 
Malvaceae 455 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus

Hibiscus vitifolius L.

 
Malvaceae 17 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius

Kleinhovia hospita L. LC

പപ്പടമരം
Malvaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita

Malachra alceifolia Jacq.

 
Malvaceae 42 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia

Malachra capitata (L.) L.

 
Malvaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke

 
Malvaceae 321 220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum

Malvaviscus arboreus Cav. LC

മൊട്ടുചെമ്പരത്തി
Malvaceae 790 585 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus

Malvaviscus penduliflorus DC.

 
Malvaceae 22 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus

Melochia odorata L.f. LC

 
Malvaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melochia odorata
Melochia odorata
Melochia odorata
Melochia odorata

Melochia pyramidata L. LC

 
Malvaceae 87 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. LC

ബാൽസ
Malvaceae 71 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale

Pachira aquatica Aubl. LC

 
Malvaceae 1,238 1,025 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica

Pavonia strictiflora Hook.

 
Malvaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pavonia strictiflora
Pavonia strictiflora
Pavonia strictiflora
Pavonia strictiflora

Sida acuta Burm.f.

മലങ്കുറുന്തോട്ടി
Malvaceae 249 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida acuta
Sida acuta
Sida acuta
Sida acuta

Sida cordifolia L.

വെള്ളൂരം
Malvaceae 61 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida cordifolia
Sida cordifolia
Sida cordifolia
Sida cordifolia

Sida fallax Walp.

 
Malvaceae 24 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida fallax
Sida fallax
Sida fallax
Sida fallax

Sida rhombifolia L.

ആനക്കുറുന്തോട്ടി
Malvaceae 328 217 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia

Sida spinosa L.

 
Malvaceae 121 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida spinosa
Sida spinosa
Sida spinosa
Sida spinosa

Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell

 
Malvaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sidastrum paniculatum
Sidastrum paniculatum
Sidastrum paniculatum
Sidastrum paniculatum

Sterculia foetida L.

മലമ്പരത്തി
Malvaceae 57 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sterculia foetida
Sterculia foetida
Sterculia foetida
Sterculia foetida
Loading...