ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

ശീമപ്ലാവ്
Moraceae 356 235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis

Artocarpus heterophyllus Lam.

പ്ലാവ്
Moraceae 1,079 718 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus

Artocarpus odoratissimus Blanco NT

 
Moraceae 13 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. LC

പേപ്പർ മൾബെറി
Moraceae 2,513 1,830 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera

Ficus aspera G.Forst.

 
Moraceae 59 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus aspera
Ficus aspera
Ficus aspera
Ficus aspera

Ficus benghalensis L.

പേരാൽ
Moraceae 744 558 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis

Ficus benjamina L. LC

വെള്ളാൽ
Moraceae 5,825 4,804 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina

Ficus carica L. LC

അത്തി
Moraceae 10,921 9,144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica

Ficus elastica Roxb. ex Hornem. LC

 
Moraceae 4,626 4,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica

Ficus lutea Vahl LC

 
Moraceae 120 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea

Ficus lyrata Warb. LC

 
Moraceae 2,164 1,879 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus lyrata
Ficus lyrata
Ficus lyrata
Ficus lyrata

Ficus microcarpa L.f. LC

 
Moraceae 2,781 2,175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa

Ficus pumila L.

മതിൽപറ്റി
Moraceae 1,710 1,430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus pumila
Ficus pumila
Ficus pumila
Ficus pumila

Ficus religiosa L. LC

 
Moraceae 687 504 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa

Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. LC

 
Moraceae 356 224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus rubiginosa
Ficus rubiginosa
Ficus rubiginosa
Ficus rubiginosa

Ficus tinctoria G.Forst. LC

 
Moraceae 34 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus tinctoria
Ficus tinctoria
Ficus tinctoria
Ficus tinctoria

Morus australis Poir.

 
Moraceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Morus australis
Morus australis
Morus australis
Morus australis

Pseudomorus brunoniana (Endl.) Bureau

 
Moraceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana