ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Boerhavia coccinea Mill.

 
Nyctaginaceae 157 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea

Boerhavia repens L.

 
Nyctaginaceae 39 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens

Bougainvillea glabra Choisy LC

ബോഗൈൻവില്ല ഗ്ലാബ്ര
Nyctaginaceae 5,096 4,422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra

Bougainvillea spectabilis Willd.

 
Nyctaginaceae 9,063 7,797 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis

Mirabilis jalapa L.

നാലുമണിച്ചെടി
Nyctaginaceae 11,467 9,682 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa

Pisonia grandis R.Br.

 
Nyctaginaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pisonia grandis
Pisonia grandis
Pisonia grandis
Pisonia grandis