ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Jasminum fluminense Vell.

 
Oleaceae 116 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jasminum fluminense
Jasminum fluminense
Jasminum fluminense
Jasminum fluminense

Jasminum grandiflorum L.

പിച്ചി
Oleaceae 662 510 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum
Jasminum grandiflorum
Jasminum grandiflorum
Jasminum grandiflorum

Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews

 
Oleaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jasminum multiflorum
Jasminum multiflorum
Jasminum multiflorum
Jasminum multiflorum

Jasminum sambac (L.) Aiton

ജാസ്മിൻ സംബക്
Oleaceae 1,026 858 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jasminum sambac
Jasminum sambac
Jasminum sambac
Jasminum sambac

Noronhia emarginata (Lam.) Thouars ex Hook. LC

 
Oleaceae 48 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Noronhia emarginata
Noronhia emarginata
Noronhia emarginata
Noronhia emarginata

Olea europaea L.

ഒലിവ്
Oleaceae 6,859 5,285 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea