ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Peperomia argyreia (Miq.) E.Morren

 
Piperaceae 36 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Peperomia argyreia
Peperomia argyreia
Peperomia argyreia
Peperomia argyreia

Peperomia blanda (Jacq.) Kunth

 
Piperaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Peperomia blanda
Peperomia blanda
Peperomia blanda
Peperomia blanda

Peperomia caperata Yunck.

 
Piperaceae 1,065 1,012 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Peperomia caperata
Peperomia caperata
Peperomia caperata
Peperomia caperata

Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr.

 
Piperaceae 412 376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia
Peperomia obtusifolia
Peperomia obtusifolia
Peperomia obtusifolia

Peperomia pellucida (L.) Kunth

മഷിത്തണ്ട്
Piperaceae 379 330 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Peperomia pellucida
Peperomia pellucida
Peperomia pellucida
Peperomia pellucida

Piper amalago L. LC

 
Piperaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Piper amalago
Piper amalago
Piper amalago
Piper amalago

Piper methysticum G.Forst.

 
Piperaceae 29 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Piper methysticum
Piper methysticum
Piper methysticum
Piper methysticum

Piper nigrum L.

കുരുമുളക്
Piperaceae 260 167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Piper nigrum
Piper nigrum
Piper nigrum
Piper nigrum

Piper sarmentosum Roxb.

 
Piperaceae 46 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Piper sarmentosum
Piper sarmentosum
Piper sarmentosum
Piper sarmentosum