ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson

 
Actinidiaceae 1,353 1,072 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa