ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aechmea bracteata (Sw.) Griseb.

 
Bromeliaceae 10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata

Aechmea chantinii (Carrière) Baker

 
Bromeliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea chantinii
Aechmea chantinii

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker

 
Bromeliaceae 1,182 1,051 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata

Aechmea fulgens Brongn.

 
Bromeliaceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens