ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 5,437 4,874 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave attenuata Salm-Dyck LC

 
Asparagaceae 2,013 1,775 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave attenuata
Agave attenuata
Agave attenuata
Agave attenuata

Agave parviflora Torr. LC

 
Asparagaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave parviflora
Agave parviflora
Agave parviflora
Agave parviflora

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 509 392 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana