ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacardium occidentale L.

കശുമാവ്
Anacardiaceae 569 277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale