ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm.

 
Marattiaceae 25 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angiopteris evecta
Angiopteris evecta
Angiopteris evecta
Angiopteris evecta