ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. LC

 
Araucariaceae 201 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria columnaris
Araucaria columnaris
Araucaria columnaris
Araucaria columnaris

Araucaria cunninghamii Aiton ex A.Cunn. LC

 
Araucariaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Araucaria cunninghamii
Araucaria cunninghamii

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

 
Araucariaceae 1,873 1,469 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla

Araucaria luxurians (Brongn. & Gris) de Laub.

 
Araucariaceae 36 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria luxurians
Araucaria luxurians
Araucaria luxurians
Araucaria luxurians