ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

ശീമപ്ലാവ്
Moraceae 270 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis

Artocarpus heterophyllus Lam.

പ്ലാവ്
Moraceae 745 460 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus

Artocarpus odoratissimus Blanco NT

 
Moraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus