ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult.f.

 
Poaceae 131 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa multiplex
Bambusa multiplex
Bambusa multiplex
Bambusa multiplex

Bambusa tuldoides Munro

 
Poaceae 32 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa tuldoides
Bambusa tuldoides
Bambusa tuldoides
Bambusa tuldoides

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl.

മഞ്ഞമുള
Poaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris